FAQ – najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o programie Snookerowa Polska. Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wybierz pytanie, żeby rozwinąć odpowiedź.

 1. Jak mają być prowadzone zajęcia: ile grup, jak liczne?
  Na każdy stół 4 grupy po 4 dzieci, czyli przynajmniej 16 dzieci przy jednym stole i 32 dzieci przy dwóch stołach. Jest to jedno z podstawowych zobowiązań placówki, które musi być przestrzegane, żeby pozostawać w programie.
 2. Jak często zajęcia?
  Każda grupa przynajmniej 1 raz w tygodniu. Jest to jedno z podstawowych zobowiązań placówki, które musi być przestrzegane, żeby pozostawać w programie.
 3. Ile trwają zajęcia?
  Godzinę lekcyjną lub zegarową - w zależności od sposobu organizacji zajęć w danej szkole.
 4. Kto opłaca nauczycieli/instruktorów?
  Szkoła. UKS dostarcza stoły i wiedzę, jak prowadzić zajęcia i turnieje. Reszta jest w gestii szkoły.
 5. Czy instruktorem może być ktoś spoza kadry szkolnej (nie-nauczyciel)?

  Tak. UKS nie ingeruje w tę kwestię. Istotne jest, żeby szkoła wywiązywała się ze zobowiązań realizacji założeń programu.

 6. Czy zajęcia mogą być prowadzone poza terenem szkoły (np. w domu kultury czy remizie)?

  Tak.

 7. Jakie wymogi powinna spełniać placówka, aby móc wziąć udział w programie?

  Musi jedynie zobowiązać się do realizacji założeń programu (4 grupy po 4 dzieci na jeden stół, zajęcia minimum raz w tygodniu dla każdej grupy, turniej wewnątrzszkolny minimum raz w miesiącu). Oczywiście szkoła musi też zostać zakwalifikowana na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez UKS.

 8. Jakie są kryteria objęcia szkoły programem (spośród tych, które zadeklarowały chęć przystąpienia)?

  Poza formalnymi zobowiązaniami (4 grupy po 4 dzieci na jeden stół, zajęcia minimum raz w tygodniu dla każdej grupy, turniej wewnątrzszkolny minimum raz w miesiącu), także wynik wywiadu robionego przez UKS. Jego celem jest określenie, która czy szkoła daje najlepszą szansę na realizacje programu.

 9. W jaki sposób należy udokumentować przeprowadzone zajęcia?

  Poprzez dostęp do bazy online (odpowiednik dzienniczka elektronicznego).

 10. Czy stoły stają się własnością szkoły?

  Nie. Są jedynie użyczane placówce przez UKS na tak długi czas, jak długo program jest realizowany zgodnie z założeniami.

 11. Gdzie odbywa się i jaka formę ma szkolenie nauczycieli?

  W szkole lub w Warszawie (w zależności od czynnika ekonomicznego). Jeśli w Warszawie, to UKS pokrywa koszty dojazdu.

 12. Ile nauczycieli musi i może zostać przeszkolonych do prowadzenia zajęć?

  Musi minimum 2 na szkołę. Może więcej - kwestia wspólnych ustaleń.

 13. Do kiedy przewidziany jest projekt?

  Minimum do czerwca 2023.

 14. Jak UKS sprawdza, czy szkoła wywiązuje się z zobowiązań?
  Poprzez wpisy do bazy (odpowiednik dzienniczka elektronicznego), wywiady (np. telefoniczne) oraz finalnie poprzez lokalne audyty.
 15. Co w przypadku, jeśli szkoła nie będzie wywiązywać się ze zobowiązań?

  Stoły będą odbierane i przekazywane innej placówce.

  O Programie Snookerowa Polska

  Snookerowa Polska to inicjatywa, której celem jest popularyzacja snookera wśród najmłodszych dzieci w szkołach podstawowych (klasy 0-3). Placówki objęte programem otrzymują wsparcie w postaci składanych, 6-stopowych stołów do snookera, szkoleń dla nauczycieli oraz pomocy w samodzielnej organizacji turniejów.

  ORGANIZATOR:

  UKS SNOOKIDS
  REGON: 381787750 NIP: 1182184502

  KONTAKT:

  +48 504 855 009

  EMAIL DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

  info@uks.snookids.pl